Privacyvoorwaarden sollicitanten

VVV Waterland van Friesland (hierna: “ VVV Waterland van Friesland ” of “ wij ”) hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een zorgvuldige wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacy policy ziet toe op de wijze waarop VVV Waterland van Friesland de persoonsgegevens verwerkt van personen die bij VVV Waterland van Friesland solliciteren (hierna: “ Sollicitant(en) ” of “ je/jou ”). Solliciteren op een vacature van VVV Waterland van Friesland is geheel vrijwillig.

Ten behoeve van jouw deelname aan een sollicitatieprocedure van VVV Waterland van Friesland (hierna: de “ Sollicitatie ”) kun je jouw persoonsgegevens verstrekken via het sturen van je Curriculum Vitae en een motivatiebrief. Door het versturen van je Curriculum Vitae en/of je motivatiebrief aanvaardt Sollicitant deze privacy policy (hierna: “ Privacy Policy Sollicitanten ”). VVV Waterland van Friesland dient aangemerkt te worden als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van Sollicitant.

 1. De persoonsgegevens

  Sollicitant kan, middels zijn Curriculum Vitae en een motivatiebrief of anderszins, aan VVV Waterland van Friesland persoonsgegevens verstrekken ten behoeve van zijn/haar deelname aan de sollicitatieprocedure. Het gaat hier onder meer om -waar van toepassing- de volgende persoonsgegevens:

  1. voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht;
  2. adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
  3. CV en motivatiebrief;
  4. Optioneel; foto en/of audiovisueel sollicitatiefilmpje;
  5. Optioneel: andere persoonsgegevens die Sollicitant verstrekt aan VVV Waterland van Friesland, zodat VVV Waterland van Friesland een beeld krijgt van Sollicitant als persoon, waaronder maar niet beperkt tot hobby’s, interesses, talenten, karaktereigenschappen, (werk)geschiedenis, social media account gegevens.
 1. Verwerking door VVV Waterland van Friesland: doeleinden en bewaartermijnen

  VVV Waterland van Friesland verwerkt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn. VVV Waterland van Friesland verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens van Sollicitanten, zoals over ras, godsdienst, seksuele geaardheid, tenzij je hier voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

 2. De persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld door VVV Waterland van Friesland. VVV Waterland van Friesland zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen.
 1. VVV Waterland van Friesland verwerkt jouw persoonsgegevens enkel in het kader van de sollicitatieprocedure voor de functie waarvoor jij solliciteert, zoals:
  1. ten behoeve van de selectieprocedure:
  2. om een beeld van jou te krijgen;
  3. om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie;
  4. om contact met je op te nemen en/of om je informatie te sturen;
  5. om je uit te nodigen voor (een) sollicitatiegesprek(ken), en; indien je geselecteerd bent voor de functie:
   1. om contact met je op te nemen en/of om je informatie te sturen;
   2. om een arbeidsovereenkomst te sluiten;
   3. in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en jouw werkzaamheden voor VVV Waterland van Friesland.
 1. Tenzij je uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming geeft, zal VVV Waterland van Friesland jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden – zoals voor andere vacatures van VVV Waterland van Friesland – gebruiken. Indien je toestemming hebt gegeven aan VVV Waterland van Friesland voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor andere vacatures van VVV Waterland van Friesland, dan mag VVV Waterland van Friesland deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor vacatures die worden aangeboden in het betreffende kalenderjaar. VVV Waterland van Friesland zal vervolgens ieder kalenderjaar opnieuw jouw toestemming vragen voor dergelijke verwerking en op verzoek je gegevens vernietigen.
 1. Bewaartermijnen

  Tenzij opslag wettelijk verplicht is in welk geval de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan de wettelijk verplichte termijn, bewaart VVV Waterland van Friesland jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, d.w.z.:
  1. tenminste gedurende de werving- en selectieprocedure, en;
  2. indien je voor de functie bent afgewezen, worden jouw persoonsgegevens na afronding van de desbetreffende sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je aan VVV Waterland van Friesland uitdrukkelijke toestemming hebt verleend om jouw persoonsgegevens gedurende het desbetreffende kalenderjaar te bewaren voor eventuele andere vacatures van VVV Waterland van Friesland, of;
  3. indien je bent geselecteerd voor de desbetreffende functie, bewaren wij jouw persoonsgegevens volgens de voorwaarden in de arbeidsovereenkomst en de privacy policy werknemers.
 1. Juridische Grondslag

  VVV Waterland van Friesland verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, voor zover de verwerking niet is gebaseerd op jouw expliciete toestemming:

  1. voor het uitvoeren van een (eventuele) overeenkomst, en/of;
  2. een wettelijke plicht, en/of;
  3. een gerechtvaardigd belang, namelijk de uitvoering van de desbetreffende werving- en sollicitatieprocedure.
 2. Beperkte toegang
  De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor en ten behoeve van degene voor wie toegang noodzakelijk is in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Jouw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden door leden van Human Resources en overig relevant personeel van VVV Waterland van Friesland (bijv. administratie, directie of de teamleider van betreffende afdeling waar sollicitatie voor bestemd is).
 3. Zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zal VVV Waterland van Friesland jouw persoonsgegevens niet aan enige andere derden verstrekken. VVV Waterland van Friesland zal jouw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven.
 4. Rechten Sollicitant

  Sollicitanten hebben op grond van de privacy wet bepaalde rechten. Je hebt bijvoorbeeld recht op inzage in, toegang, verbetering, aanvulling en afscherming van de persoonsgegevens die door VVV Waterland van Friesland worden verwerkt. Je kunt te allen tijde en kosteloos inzicht verkrijgen in jouw persoonsgegevens. Als je op enig moment jouw persoonsgegevens, die je aan VVV Waterland van Friesland hebt verstrekt, wilt bijwerken dan kan je een e-mail sturen aan sollicitatie@waterland vanfriesland.nl met vermelding van je naam en het verzoek. VVV Waterland van Friesland zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren.

 5. Contact VVV Waterland van Friesland (verwerkingsverantwoordelijke)

  Eventuele vragen over de Privacy Policy Sollicitanten of over de wijze waarop VVV Waterland van Friesland persoonsgegevens verwerkt kunnen worden gesteld
  via het e-mailadres: sollicitatie@waterlandvanfriesland.nl of per post:VVV Waterland van Friesland
  Midstraat 99
  8501 AH Joure
 6. Wijzigingen

  VVV Waterland van Friesland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de Privacy Policy Sollicitanten geregeld te raadplegen.

 7. Overige

  Als je curriculum vitae en motivatiebrief niet vóór de sluitingsdatum van de desbetreffende vacature binnen is bij VVV Waterland van Friesland, worden jouw persoonsgegevens verwijderd. VVV Waterland van Friesland behoudt zich het recht voor om de deadline voor het indienen van een sollicitatie naar eigen inzicht en naar eigen goeddunken te wijzigen.
 8. Sollicitanten dienen het curriculum vitae en de motivatiebrief naar waarheid samen te stellen.
 9. Het sturen van een curriculum vitae en een motivatiebrief biedt geen garantie op de desbetreffende baan.
 10. Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer onderdelen van deze voorwaarden, laat de voorwaarden voor het overige onverlet.
 11. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Menu